skip to Main Content
+31 (0) 306775536                     

Een bewuste ondernemer zijn

Ja, ook ik heb volop meegedaan om de huidige maatschappij te bouwen. Het heeft mij vijf jaar gekost – van zelfonderzoek en rondreizen langs vernieuwende initiatieven – om mijn eigen bijdrage aan de nieuwe economie van co-creatie, community’s en duurzaam ondernemen vorm te geven. Mijn wens is, om samen steeds nieuwe stukjes weg te banen zodat het voor anderen gemakkelijker wordt. Hieronder beschrijf ik het proces, dat ik zelf gevolgd heb en van waaruit Lifemaps.NL zich nu ontwikkelt.

Grote uitdagingen die je raken

De opwarming van de aarde en het in snel tempo uitsterven van dieren- en plantensoorten dat is wat mij vooral raakt. Wat is het dat jou raakt? De uitdagingen worden groter, maar de systemen en machines van vandaag draaien door. Voor het individu lijken de weken zich in een steeds sneller tempo te ontrollen, zodat je sowieso al tijd te kort komt om te leven, laat staan om alternatieven te vinden. De machten maken er een politiek schaakspel van en de diepe conflicten worden onvoldoende aangepakt. En daar zit je dan met je goede bedoelingen, op je comfortabele 100+ m2, met eigenlijk alles wat je nodig hebt om een zingevend en gelukkig leven te leiden.

Voelbare tegenstellingen, ook in jezelf

Veel overheden en bedrijven ondernemen nog ouderwets door te exploiteren, zich op eigen doelen te richten en alleen aan de oppervlakte maatregelen te nemen op het gebied van duurzaamheid. Een sausje of pudding in een fles die recyclebaar is, maar de saus voegt niets aan voedingswaarde toe. Een apparaat, dat nog steeds ontworpen wordt om slechts enkele jaren mee te gaan en daarna naar het afval gaat. Vliegtickets die te goedkoop zijn om alle kosten te dekken, door overheidssubsidie. En jij en ik kopen de spullen en klagen over die organisaties. Een huis of kantoor wordt gebouwd zonder zonnepanelen. Een weg waarlangs weer bomen gekapt worden voor een nieuwe rijbaan. En ja, je rijdt er in je auto langs om in een van die kantoren te gaan werken. Op den duur ga je de tegenstellingen ook in jezelf voelen. Ik heb gemerkt dat die in toenemende mate op mij inwerkten en heb de afgelopen jaren veel innerlijke reacties ervaren: frustratie en machteloosheid, verdriet en zorgen om de problemen die blijven liggen voor het nageslacht. Ze maken het noodzakelijk om ermee aan de slag te gaan en verantwoordelijkheid te nemen.

Nieuwe wegen vinden, één voor één

Ik heb jarenlang gewerkt voor grote organisaties, zoals IBM en UWV, prima verdiend en meegebouwd aan de wereld zoals die vandaag is. Toen dit deel van mijn loopbaan afgerond was, besloot ik om mij eindelijk op duurzaam ondernemen te gaan richten. Ik werkte me in, verkende de mogelijkheden en verbaasde me (positief) over aantal en omvang van de lopende vernieuwende projecten. Ook al wist ik, dat je op elke plek goed werk kunt verrichten, het deed mij toch pijn om achterom te kijken en mezelf de vraag te stellen waarom ik deze keuze niet eerder had gemaakt. Ik werkte mee aan het boek Nieuwe Business Modellen, Samen Werken aan Waardecreatie, het praktijkboek dat volgde op wetenschappelijk onderzoek naar vernieuwende initiatieven en op een brede inventarisatie van de staat van Nederland op gebied van sociaal en circulair ondernemen. Mijn motivatie om meer te doen aan fundamentele vernieuwing groeide, maar tegelijk voelde ik de frustratie van mijn positie. Ik liep inhoudelijk en qua netwerk achter, ik was nog maar bij weinig initiatieven daad-werkelijk betrokken. Steeds rees de vraag: waarom is het zo moeilijk? Een eyeopener maar ook een steun in de rug voor mij was de Verantwoordingsrede van Prof. Jan Jonker op de Radboud Universiteit, eind 2015. Ik hoorde onder meer (weergegeven in mijn woorden): ‘Een circulaire economie vraagt om hele nieuwe wegen en werkwijzen. We zullen die één voor één moeten uitvinden. Voor veel vraagstukken hebben wij nog geen oplossingen,  zeker wanneer het om opschalen en verdienmodellen gaat. De transitie zal zeker zo’n 20 à 30 jaar gaan duren’. Het liet me begrijpen waarom er zoveel mensen in hun eentje puzzelen en er zoveel kleine initiatieven zijn. De conclusie is ook duidelijk: vernieuwing begint bij jou en mij.

Antwoord vinden op jouw grote vragen

Nieuwe wegen vinden kost vele malen meer tijd dan bestaande bewandelen. Voor mij als new business developer is dat een bekend gegeven. Ik heb toen besloten helemaal terug te gaan naar mezelf om opnieuw mijn levenswerk te vinden: uitnodigen tot bewustwording door met lifemaps te ondernemen én tegelijk door van Lifemaps.NL een WEconomy waardige business te maken. Achteraf bezien gebruikte ik het ontwerpen en bouwen van de lifemaps ook als een manier om mijn eigen zelfonderzoek te structureren. Ik had behoefte om de vier sleutelthema’s zo helder in beeld te krijgen, dat ik er mijn hele levensvisie in neer zou kunnen leggen. De eerste thema’s die ik doorwerkte waren: wie ben ik – Lifemap Helemaal jezelf – en waarom/waartoe ben ik hier – Lifemap Levensmissie. Daarna maakte ik de Lifemap Scheppend leven. Dat was gewoon een feestje omdat het me lukte om in de andere lifemaps de thema’s en de context zo neer te leggen, dat ik hierin puur de focus kon leggen op het creëren van een beleving van wat scheppend leven is. Deze lifemap heeft dan ook een lichtvoetiger karakter dan de andere drie. Lifemap Bewust ondernemen was de laatste lifemap, die ik afmaakte. Die zet je met de voeten op de grond. Wil je daadwerkelijk een business vormgeven, dan heb je immers allereerst realisme nodig: een helder en zoveel mogelijk feitelijk beeld van jezelf, je doelen, gegevenheden en situatie. En aan de andere kant… gaat die over fundamentele vernieuwing die je niet kunt verwezenlijken zonder dat je jouw bewustzijn ontwikkelt, met passie en naar jouw essentiële waarden handelt en een besef hebt van hoe de principes en universele wetten van het leven werken.

Bewust ondernemen persoonlijk uitwerken

Enkele kernbegrippen voor bewust ondernemen zijn al voorbijgekomen: realisme, je bewust worden van jouw eigen gedrag en keuzes, nagaan welk maatschappelijk vraagstuk jou raakt en je passie oproept en de verantwoordelijkheid nemen om daarin jouw eigen bijdrage te leveren. Hoe werk je dit uit voor jezelf? Ik gebruikte niet alleen het maken van de lifemaps maar werk(te) ook met de gratis online cursus New Business Models – Working Together on Value Creation. Hierin ontwerp je jouw eigen waardepropositie, je volgt hierbij de principes van delen, samenwerken, co-creatie en duurzaamheid, en je bepaalt hoe en voor wie jij daarmee  van betekenis kunt zijn. De deelnemers aan deze self-paced cursus op het Iversity learning platform wisselen onderling ervaringen uit en geven elkaar feedback. Je kunt deze cursus benutten wanneer je voor jezelf werkt én wanneer je als medewerker van een organisatie onderneemt in dienstverband.

Dat alles geeft je een uitwerking op het niveau van strategie en visie, maar voordat je aan de slag gaat om alles concreet te maken en te vertalen naar jouw werkpraktijk is het essentieel om terug te gaan naar jezelf. In hoeverre herken jij je in wat er op het tegeltje staat? Hoe ziet jouw invulling eruit? Ik heb in mijn leven én in business steeds weer de wonderbaarlijke kracht ondervonden van het kiezen vanuit je diepste zelf. Je hoeft niet eens te weten wat dat is, alleen de vraag aan jezelf is genoeg: is dit een keuze vanuit de meest ontwikkelde versie van mijzelf? Wanneer je met deze vraag en de rest van de tekst werkt, dan creëer je op elk moment de best mogelijke condities voor het welslagen van je ondernemingen.

Voor de volgende fase: het vertalen naar en uitwerken voor jouw levenswerk is Lifemap Bewust ondernemen bedoeld. Deze lifemap is op aanvraag beschikbaar en sluit inhoudelijk aan op de online cursus. Je doorloopt daarin een stapsgewijs proces van thema’s kiezen, stickers plakken en zelfreflectie, begeleid door richtinggevende vragen. Je visualiseert op de poster jouw levensdoelen en wat je gelukkig maakt, zodat je dit altijd voor ogen hebt. Je brengt jouw werkende leven – je geschiedenis én je wensen en doelen voor de toekomst – in beeld met behulp van levens- en ondernemen thema’s en vult dit aan met jouw unieke kwaliteiten, communicatie- en relatiedoelen en waarden. Hieruit ga je informatie ophalen over jouw karakteristiek als ondernemer en over belangrijke kenmerken van ondernemerschap, zoals: relaties, samenwerking, prioriteiten stellen, succes(condities), besluiten nemen, omgaan met frustraties en onzekerheid en het inschatten van risico’s. Je zult je er misschien over verbazen dat er in deze lifemap weinig wordt gesproken over geld. In de wereld van vandaag is geld verweven met vrijwel alle aspecten van het leven. Je mag aannemen, dat het geld vooral uit jouw leven volgt: wie jij bent, wat je doet om je levensmissie te volgen en vanuit welke overtuigingen je jouw leven vormgeeft. Maar… je krijgt de wind niet mee wanneer je je afkeert van geld, alleen maar weerstand voelt of het zelfs gewoon vergeet. Het is voor iedereen een aanrader om de werking van geld goed te leren kennen.

Back To Top

Please read our privacy & cookie statement, click here.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close